Patrzysz na wypowiedzi wyszukane dla hasła: oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie

laboranta w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej

Region Name: wielkopolskie

Liczba lub wymiar etatu: 1 - przyjmowanie, przygotowanie i rejestracja prób do badań, oraz likwidacja prób po badaniach, - wykonywanie analiz laboratoryjnych i przygotowywanie do odczytów, - prowadzenie dokumentacji badań, - przygotowywanie odczynników i sprzętu do badań.

Wykształcenie: co najmniej średnie biologiczne, mikrobiologiczne Wymagania niezbędne: - obsługa komputera, - dokładność, precyzja , rzetelność. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań formalnych: - kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego, - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, - oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, - oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie, - oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, - życiorys i list motywacyjny, - kopie świadectw pracy, ukończonych kursów i szkoleń.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 0-61 66-190-65. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Wykształcenie: co najmniej średnie biologiczne, mikrobiologiczne

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 25-11-2007 pod adresem: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Grunwaldzka 250 60-166 Poznań

 » 

PRACA oferty pracy z terenu powiatu piaseczyńskiego i okolic

Burmistrz Gminy Konstancin - Jeziorna pilnie zatrudni:
Zastępcę Kierownika Wydziału Inwestycji

Wymagania:
* wykształcenie wyższe kierunkowe,
* minimum czteroletni staż pracy,
* znajomość przepisów Prawa Budowlanego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Prawa Zamówień Publicznych,
* umiejętność obsługi komputera
* umiejętność zarządzania zespołem pracowników oraz posiadanie zdolności organizacyjnych

Mile widziane:
* posiadanie uprawnień: nadzorczych lub projektowych
* doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań przetargowych
* doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
* umiejętność obsługi programów kosztorysowych

Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:
* życiorys i list motywacyjny
* kopie dowodu osobistego
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego)
* pisemne oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Oferujemy stabilne miejsce pracy w dynamicznie rozwijającej się podwarszawskiej Gminie

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na pełny etat.

Oferty z dopiskiem "Oferta pracy" i określeniem stanowiska należy składać w terminie do 16 października 2008 r. (decyduje data wpływu) na adres:
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Warszawska 32 pok. 4, 05 - 520 Konstancin - Jeziorna

Konkurs na dyrektora IBL

Minister Środowiska
ponownie ogłasza konkurs
na funkcję
DYREKTORA Instytutu Badawczego Leśnictwa

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci posiadający:
wyższe wykształcenie oraz predyspozycje do organizowania pracy naukowej i badawczej, a w szczególności:

wykształcenie o profilu odpowiadającym kierunkom statutowej działalności Instytutu;
stopień naukowy co najmniej doktora;
dorobek naukowy i doświadczenie zawodowe w dziedzinach będących przedmiotem działania Instytutu;
znajomość specyfiki działalności Instytutu;
doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi i w zarządzaniu;
koncepcję programu i przyszłego funkcjonowania Instytutu;
5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
znajomość języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego;
dobry stan zdrowia.
W celu udokumentowania kwalifikacji do pełnienia funkcji dyrektora Instytutu kandydaci powinni, przy dokonywaniu zgłoszenia, przedłożyć:
list motywacyjny;
życiorys;
kwestionariusz osobowy z fotografią;
wykaz dorobku naukowego;
kopię dyplomu ukończenia studiów oraz dokumentów potwierdzających uzyskanie stopni lub tytułów naukowych;
kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
dokumenty potwierdzające staż pracy;
kopię dowodu osobistego, a w przypadku dowodu osobistego wydanego na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - kopię trzech pierwszych stron tego dokumentu;
zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia;
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz za umyślne przestępstwo skarbowe;
oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
koncepcję programu i przyszłego funkcjonowania Instytutu.
Oferty należy składać - w terminie do dnia 14 września 2007 roku na adres:
Ministerstwo Środowiska,
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
Departament Globalnych Problemów Środowiska i Zmian Klimatu
(z dopiskiem na kopercie "Konkurs IBL")

W przypadku wysłania oferty pocztą decyduje data doręczenia oferty do siedziby Ministerstwa. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 0-22 5792326.

[ Dodano: 2007-08-22, 14:29 ]

Specjalista ds. BHP

ŚLĄSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ W RACIBORZU
Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej
poszukuje kandydatów na stanowisko
specjalisty ds. bhp
w Zespole Stanowisk Samodzielnych
Liczba lub wymiar etatu: 1
Główne obowiązki:
– sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
– bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych;
– przeprowadzanie kontroli warunków pracy;
– zgłaszanie wniosków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy do opracowywanych założeń
i dokumentacji modernizacyjnych, udział w ich ocenie;
– prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej wypadków w pracy, chorób zawodowych oraz podejrzeń o
takie choroby;
Wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bhp lub studia podyplomowe w zakresie bhp.
Wymagania niezbędne:
– co najmniej rok stażu pracy w służbie bhp (dla osób po studiach podyplomowych w zakresie bhp);
Wymagania dodatkowe:
– doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku;
– umiejętność biegłej obsługi komputera;
– komunikatywność;
– samodzielność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań.
Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań formalnych:
– życiorys i list motywacyjny;
– kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego
albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione
umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
– kopie zaświadczeń o ukończeniu kursów uzupełniających;
– kopie świadectw pracy;
Dokumenty należy składać osobiście lub przesyłać do:
od 15 września 2007 r. do 30 września 2007 r.
pod adresem:
Śląski Oddział Straży Granicznej
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Dąbrowskiego 2
47-400 Racibórz
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Brak pisemnej odpowiedzi jest jednoznaczny z negatywnym rozpatrzeniem oferty.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (032) 414-41-39 i 414-41-00

 » 

Dewiza: mało robić dużo mówić...

Eurydyko, tu jest odpowiedź na Twoje pytania, Centrum Kultury zatrudni sobie teraz SUPER REKUPERATORA który z rurki 25 robi rurkę 50-tkę,
innymi słowy, wnioskując z opisu głównych obowiązków to chciałoby się dopisać: krawaty wiąże i usuwa ciąże.
A tak na marginesie dlaczego to stanowisko nazywa się Referent ds. TURYSTYKI skoro w obowiązkach turystyki jest ledwie jedna siódma? Stanowisko chyba powinno się nazywać LEKARZ NA CAŁE ZŁO!
Sądząc po dokładności podania terminu zgłoszeń, koniecznie do 30 kwietnia do 15.30 - kolejki chętnych pewnie stoją jak do okienka w skarbówce w ostatni dzień rozliczeń pitów. :?:

ze strony ladek.pl:

"Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju poszukuje kandydatów na stanowisko:
Referent ds. turystyki

Liczba lub wymiar etatu: jedno stanowisko w pełnym wymiarze czasu pracy
Główne obowiązki:
1. Zbieranie materiałów, skład ‼Debat Lądeckich”
2. Obsługa stron www 
3. Przygotowanie projektów graficznych do druku 
4. Koordynowanie prac w zakresie infrastruktury turystycznej
6. Współpraca przy organizacji imprez
7. Współpraca przy projektach promocyjnych

Wykształcenie: wyższe lub w trakcie studiów niestacjonarnych 

Wymagania konieczne:
1. Przedstawienie portfolio dotychczas wykonanych prac graficznych kandydata
2. Znajomość komputerowego pakietu biurowego i umiejętność biegłej obsługi programów: Adobe, Photoshop, Corel Drawe,
3. Znajomość na poziomie komunikatywnym j. angielskiego
4.Umiejętność i doświadczenie w pracy z zespołami ludzkimi

Wymagania pożądane:
1. Znajomość problematyki i zadań realizowanych w Centrum Kultury i Rekreacji
2. Znajomość aktów prawnych dotyczących instytucji kultury
2. Doświadczenia w dziedzinie turystyki, znajomość narzędzi marketingowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
-  List motywacyjny,
- Życiorys (CV)
- Kopia dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
Kandydaci zainteresowani pracą powinni złożyć dokumenty do dnia 30 kwietnia 2009 r. do godz. 15.30"

Łowca kropka B

OFERTY PRACY 31.10.08

Stanowisko:INFORMATYK
Pracodawca: Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu
Miejscowosc: POZNAN, wielkopolskie, Poland

Opis: Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko: Informatyka
w Referacie Informatyki w Poznaniu
Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:
projektowanie i wdrażanie lokalnych aplikacji bazodanowych,
wdrażanie systemów informatycznych i zapewnienie ich poprawnego działania,
wspomaganie komórek merytorycznych w zakresie informatyki,
zabezpieczanie danych pochodzących z systemów finansowo-księgowych,
współpraca z pracownikami kontroli skarbowej w zakresie pozyskiwania i zabezpieczania danych,
sporządzanie analiz w oparciu o dane finansowo - księgowe,
konsultacje i szkolenia w zakresie systemów analityczno-informatycznych.
Wykształcenie: wyższe informatyczne lub ekonomiczne o kierunku informatyka i ekonometria

Wymagania konieczne:
znajomość systemów Windows 2003 Server, Novell, Windows, Linux, DOS,
bardzo dobra znajomość relacyjnych i obiektowych baz danych,
umiejętność konstruowania zapytań SQL,
znajomość zagadnień analizy i statystki,
znajomość narzędzi analitycznych,
doświadczenie na stanowisku informatyka ? analityka ? 1 rok (umowa o pracę),
komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, asertywność, samodzielność i inicjatywa.

Wymagania pożądane:
znajomość narzędzi analitycznych ACL, GenRap, Clemetine, SPSS,
znajomość ustawy o kontroli skarbowej, ordynacji podatkowej,
znajomość systemów finansowo-księgowych np. Rachmistrz, Insert, CDN Optima,
znajomość zagadnień informatyki śledczej,
pracowitość, wysoka kultura osobista.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
Dokumenty należy składać w terminie do:2008-11-12
pod adresem:
Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu
ul. Strzelecka 2/6 (pokój nr 604)
61-845 Poznań
z dopiskiem ?Oferta pracy na stanowisko informatyka do W2I?
Wstępna selekcja kandydatów dokonana zostanie na podstawie - sprawdzianu (testu) z wiedzy merytorycznej.
Numer ogłoszenia:100108

OFERTY PRACY 18. 02. 08

Stanowisko: KSIĘGOWY
w Dziale Rachunkowości Podatkowej

Główne obowiązki:
księgowanie wpłat na kartach kontowych,
księgowanie przypisów i odpisów na kartach kontowych,
obsługa zwrotów,
analiza kart kontowych.

Wykształcenie: średnie lub wyższe

Wymagania niezbędne:
ogólna orientacja w zagadnieniach prawa podatkowego,
umiejętność sprawnej obsługi komputera,
umiejętność pracy w zespole,
samodzielność, komunikatywność, dokładność

Wymagania dodatkowe:
znajomość programu POLTAX2B,
staż pracy w księgowości,
znajomość zagadnień rachunkowości podatkowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań formalnych:
kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
życiorys i list motywacyjny,
kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie,

kwestionariusz osobowy dostępny na stronie www.pus.poznan.pl lub w kadrach urzędu (pok. 216) oraz w biurze podawczym.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do:2008-02-25
pod adresem:
Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu
ul. Chłapowskiego 17/18
60-965 Poznań

Inne informacje:
Zatrudnienie na czas określony.
Zapraszamy do składania ofert osoby posiadające stopień niepełnosprawności.
Ofery otrzymane po terminie nie będę rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni o powyższym telefonicznie.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 061 6578216

OFERTY PRACY 18. 02. 08

STANOWISKO: REFERENT
w Dziale Podatków Majątkowych
Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:
wprowadzanie do systemu informatycznego CZM danych z zeznań, umów, aktów notarialnych,
prowadzenie czynności sprawdzających oraz postępowań podatkowych w zakresie podatków majątkowych,
wprowadzanie danych wynikających z decyzji wymiarowych do systemu POLTAX,
prowadzenie postępowań w zakresie udzialnych ulg i umorzeń w podatkach majątkowych,
wystawianie zaświadczeń.
Wykształcenie: średnie lub wyższe
Wymagania niezbędne:
znajomość podstawowych zagadnień prawa podatkowego,
umiejętność biegłej obsługi komputera

Wymagania dodatkowe:
zdolność analitycznego myślenia,
umiejętność pracy w zespole,
wysoka kultura osobista,
umiejętność pracy pod presją czasu,
doświadczenie w pracy w księgowości.
Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań formalnych:
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
życiorys i list motywacyjny,
kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie,
kwestionariusz osobowy dostępny na stronie www.pus.poznan.pl lub w kadrach urzędu (pok. 216) oraz w biurze podawczym.
Dokumenty należy składać lub przesyłać do:2008-02-29
pod adresem:
Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu
ul. Chłapowskiego 17/18
60-965 Poznań
Zatrudnienie na czas określony.
Zapraszamy do składania ofert osoby posiadające stopień niepełnosprawności.
Ofery otrzymane po terminie nie będę rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni o powyższym telefonicznie.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 061 6578216

OFERTY PRACY 18. 02. 08

Stanowisko:STARSZY REFERENT
w Dziale Podatków Pośrednich
Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:
orzecznictwo w sprawach podatku od towarów i usług, przygotowywanie projektów decyzji i postanowień,
prowadzenie postępowań podatkowych i opracowywanie pism procesowych,
wprowadzanie do systemu POLTAX decyzji wymiarowych,
analizowanie danych zawartych w deklaracjach podatkowych,
wystawianie wezwań do podatników,
wykonywanie czynności sprawdzających.
Wykształcenie: wyższe preferowane prawnicze lub ekonomiczne
Wymagania niezbędne:
zaangażowanie w pracę,
samodzielność i inicjatywa,
wysoka kultura osobista.

Wymagania dodatkowe:
umiejętność biegłej obsługi komputera,
znajomość podstawowych zagadnień prawa podatkowego.
Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań formalnych:
kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
życiorys i list motywacyjny,
kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie,
kwestionariusz osobowy dostępny na stronie www.pus.poznan.pl lub w kadrach urzędu (pok. 216) oraz w biurze podawczym.
Dokumenty należy składać lub przesyłać do:2008-02-29
pod adresem:
Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu
ul. Chłapowskiego 17/18
60-965 Poznań
Inne informacje:
Inne informacje:
Zatrudnienie na czas określony.
Zapraszamy do składania ofert osoby posiadające stopień niepełnosprawności.
Ofery otrzymane po terminie nie będę rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni o powyższym telefonicznie.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 061 6578216

BIZON dnia Pon Lut 18, 2008 3:41 pm, w całości zmieniany 1 raz

OFERTY PRACY 11.07.08

Stanowisko: STARSZY INFORMATYK
Pracodawca: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU
Miejscowość: Poznań, wielkopolskie Poland

Opis: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje STARSZEGO INFORMATYKA w Sekcji Wsparcia Merytorycznego i Technologii Wydziału Łączności i Informatyki
Liczba lub wymiar etatu: 3

Główne obowiązki:
instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych oraz oprogramowania na komputerach klasy PC i notebookach
konfiguracja sprzętowa komputerów, diagnozowanie usterek sprzętowych i ich usuwanie,
instalacja i konfiguracja urządzeń peryferyjnych takich jak np: drukarki, skanery, monitory,
pomoc bieżąca użytkownikom sprzętu informatycznego,
podłączenie komputerów oraz innych urządzeń do sieci komputerowych.
Wykształcenie: Wyższe techniczne o kierunku informatyka lub pokrewne

Wymagania konieczne:
dobra znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym zrozumienie dokumentacji technicznej,
dyspozycyjność,
dobra znajomość systemów operacyjnych Windows, podstawowa znajomość systemu Linux,
bardzo dobra znajomość sprzętu komputerowego,
dobra znajomość zagadnień związanych z sieciami komputerowymi,
prawo jazdy kat. „B”.

Wymagania pożądane:
umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i pracy w zespole,
doświadczenie w pracy związanej z informatyką,
umiejętność szybkiego uczenia się, zaangażowanie, odporność na stres,
zdolność analitycznego myślenia,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

Dokumenty należy składać w terminie do:2008-07-19
pod adresem:
Komenda Wojewódzka Policji
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Kochanowskiego 2a
60-844 Poznań

KONTAKT

Tel. 061 841-41-00
nr ogłoszenia: 92864

OFERTY PRACY 06.02.09

Stanowisko: INFORMATYK
Pracodawca: Izba Skarbowa w Poznaniu
Miejscowość: POZNAŃ, wielkopolskie, Poland

Opis: Izba Skarbowa w Poznaniu Dyrektor poszuje Informatyka
w Oddziale Bazy Systemowo-Sprzętowej oraz Przetwarzania Danych
Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:
tworzenie raportów z relacyjnych baz danych przy pomocy SQL, PL SQL;
przetwarzanie danych;
instalacja i konfigurowanie aplikacji klienckich ORACLE na stacjach roboczych;
konsultacje, szkolenia i pomoc informatykom z urzędów skarbowych w zakresie baz danych.

Wykształcenie:
wyższe kierunkowe, preferowana specjalność bazy danych

Wymagania konieczne:
znajomość bazy danych OPRACLE;
umiejętność tworzenia zapytań SQL;
znajomość pakietu MS Office;
znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji;
umiejętność obsługi i konfiguracji stacji roboczych z systemami operacyjnymi Windows.

Wymagania pożądane:
znajomość administracji bazą ORACLE;
znajomość narzędzi programistycznych do tworzenia aplikacji bazodanowych;
umiejętność tworzenia zaawansowanych arkuszy Excel;
znajomość bezpieczeństwa baz danych;
znajomość systemów operacyjnych Windows, Unix, Linux.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
Dokumenty należy składać w terminie do:2009-02-19
pod adresem:
Izba Skarbowa
Referat Kadr i Szkolenia
Pl. Cyryla Ratajskiego 5
61-726 Poznań
z dopiskiem "Oferta pracy AB"
Numer ogłoszenia:105600

OFERTY PRACY 07. 01. 09

Stanowisko: INSPEKTOR OCHRONY ZABYTKÓW
Pracodawca: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu
Miejscowość: POZNAŃ, wielkopolskie, Poland

Opis: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu
Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje pracownika
Liczba lub wymiar etatu: 1(zastępstwo)

Główne obowiązki:
prowadzenie systematycznych lustracji terenowych
rozpoznanawanie stanów prowno - własnościowych obiektów
kontrola aktualnego stanu zachowania i prawidłowości uzytkowania zabytków nieruchomych będących własnością osób fizycznych i prawnych
kontrola prowadzonych prac remontowo - konserwatorskich, prawidłowości dokumentacji oraz toku prac remontowo - konserwatorskich i budowlanych przy zabytkach nieruchomych
przygotowywanie projektów postanowień i decyzji w sprawie badań i prac konserwatorskich przy obiektach i zespołach stanowiących dobro kultury i innych wynikających z przepisów prawa
przygotowanie wniosków działań adlministracyjnych w sprawach wpisu do rejestru zabytków, regulacji stanów prawno - własnościowych, w tym zmian w sposobach użytowania, przygotowanie materiałów do decyzji - nakazów konserwatorskich
ocena i weryfikacja danych dotyczących obiektów w trakcie lustracji terenowych w tym prawidłowości oi stopnia uporządkowania stanu prawno - własnościowego obiektu, aktualnego stanu zachowania substancji budowlanej otoczenia, prawidłowości i terminowości prowadzonych prac

Wykształcenie:
wyższe wyzsze magisterskie w zakresie historii sztuki lub konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub ochrony dóbr kultury

Wymagania konieczne:
znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
znajomość kpa
wiedza merytoryczna z zakresu historii sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki zabytków nieruchomych

Wymagania pożądane:
komunikatywność
zdolności mediacyjne
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

Dokumenty należy składać w terminie do:2009-01-19
pod adresem:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
ul Gołębia 2
61-834 Poznań
Numer ogłoszenia:103946

OFERTY PRACY 19. 02. 08

Stanowisko: REFERENT W DZIALE PODATKÓW MAJĄTKOWYCH
Województwo wielkopolskie
Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:
-wprowadzanie do systemu informatycznego CZM danych z zeznań, umów, aktów notarialnych,
-prowadzenie czynności sprawdzających oraz postępowań podatkowych w zakresie podatków majątkowych,
-wprowadzanie danych wynikających z decyzji wymiarowych do systemu POLTAX,
-prowadzenie postępowań w zakresie udzialnych ulg i umorzeń w podatkach majątkowych,
-wystawianie zaświadczeń.

Wykształcenie: średnie lub wyższe

Wymagania niezbędne:

-znajomość podstawowych zagadnień prawa podatkowego,
-umiejętność biegłej obsługi komputera

Wymagania dodatkowe:

-zdolność analitycznego myślenia,
-umiejętność pracy w zespole,
-wysoka kultura osobista,
-umiejętność pracy pod presją czasu,
-doświadczenie w pracy w księgowości.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań formalnych:

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys i list motywacyjny,
- kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
-kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie,
-kwestionariusz osobowy dostępny na stronie www.pus.poznan.pl lub w kadrach urzędu (pok. 216) oraz w biurze podawczym.

Zatrudnienie na czas określony.
Zapraszamy do składania ofert osoby posiadające stopień niepełnosprawności.
Ofery otrzymane po terminie nie będę rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni o powyższym telefonicznie.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 061 6578216

Dokumenty należy składać lub przesyłać do:
29-02-2008
pod adresem:

Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu
ul. Chłapowskiego 17/18
60-965 Poznań

BIZON dnia Wto Lut 19, 2008 4:57 pm, w całości zmieniany 1 raz

Starszy Referent w Dziale Bieżącej Obsługi Podatników.

Starszy Referent w Dziale Bieżącej Obsługi Podatników
Liczba lub wymiar etatu: 1
Główne obowiązki:
przygotowywanie i opracowywanie postanowień dotyczących dokonania zwrotu w podatku od towarów i usług oraz zwrotu nadpłaty w podatku dochodowym,
obsługa deklaracji, zeznań i informacji podatkowych,
udzielanie ustnych informacji z zakresu stosowania prawa podatkowego,
przygotowywanie projektów zaświadczeń,
prowadzenie podatkowych akt wymiarowych,
sprawdzanie prawidłowości obliczania podatków.
Wykształcenie:
wyższe wyższe ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne
Wymagania konieczne:
znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego oraz Ordynacji podatkowej,
umiejętność obsługi komputera - pakietu MS Office (Exel, Word),
umiejętność pracy w zespole,
wysoka kultura osobista,
komunikatywność,
odporność na stres.
Wymagania pożądane:
doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
ukończone szkolenia o tematyce podatkowej.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
kopie świadectw pracy i innych dokumentów dotyczących kwalifikacji, uprawnień i umiejętności kandydata.
Dokumenty należy składać w terminie do:2009-02-13
pod adresem:
Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy
GRUNWALDZKA 50
85-236 BYDGOSZCZ
Inne informacje:
Inne informacje:
Zatrudnienie na czas określony- zastępstwo. Oferty niespełniające wymagań formalnych, a także przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje: (0-52) 58-38-487

"OGŁOSZENIE NA STANOWISKO PRACOWNIKA STAJENNEGO / JEŻDŻ

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska
pracownika stajennego / jeźdźca
Dyrektor Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice z siedzibą
ul. Zwycięska 2; 53 – 033 Wrocław
ogłasza nabór na wolne stanowiska: pracownika stajennego / jeźdźca

Wymagania wobec kandydata:
Wymagania niezbędne:
1)      Obywatelstwo polskie,
2)      Ukończone 18 lat i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3)      Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
4)      Wykształcenie podstawowe,
5)      Umiejętność pracy w zespole,
6)      Uregulowany stosunek do służby wojskowej,
7)      Odpowiednie warunki fizyczne (waga – do 62 kg)
      Doświadczenie w pracy z końmi.
  
Wymagania dodatkowe:
1) wykształcenie średnie,
2) znajomość przepisów Regulaminu Wyścigów Konnych dotyczących jeźdźca,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) życiorys (CV) i list motywacyjny,
2) kserokopia dowodu osobistego,
3)kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4)oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
5)oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
6)kserokopie dokumentów potwierdzających poprzedni staż pracy (świadectwa pracy)

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)Obrządek (czyszczenie, karmienie, pielęgnacja oraz poprawianie boksu) koni w stajni,
2)Zajeżdżanie młodych koni,
3)Dosiadanie koni na treningach i w wyścigach,
4)Stosowanie się do przepisów Regulaminu Wyścigów Konnych dotyczących jeźdźca,
5)Uczestniczenie w szkoleniach podnoszących własne kwalifikacje i umiejętności techniczne,
6)Dbałość i konserwacja powierzonego sprzętu oraz pozostałych narzędzi pracy,
7)Utrzymanie czystości w miejscu pracy (stajnia i otoczenie),
8)Przestrzeganie zasad bhp i p.poż,
9)Wykonywanie dodatkowych czynności zleconych przez Dyrektora, specjalistę Działu Techniczno – Selekcyjnego lub trenera.

Dokumenty nalezy składać w sekretariacie WTWK-PARTYNICE
ul. Zwycięska 2 53-033 WROCŁAW

lub e-mail: sekretariat@wtwk-partynice.pl

z dopiskiem:

"Odłoszenie na stanowisko pracownika/jeżdżca"

Praca w Ostrołęce dla behapowca (bez tytułu technika bhp)!

Coby forumowicze z innych miast też mogli coś ciekawego znaleźć:
Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
Dyrektor
poszukuje kandydatów na stanowisko:
referenta
ds. administracyjno-organizacyjnych

Liczba lub wymiar etatu: 1
Główne obowiązki:
- pozyskiwanie środków finansowych,
- przygotowywanie dokumentacji do zamówień publicznych,
- prowadzenie dokumentacji osobowej,
- prowadzenie spraw z zakresu bhp i ppoż.,
- prowadzenie spraw obronnych i niejawnych.
Wykształcenie:
wyższe magisterskie
Wymagania konieczne:
- znajomość przepisów kodeksu pracy,
- dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego,
- umiejętność obsługi komputera,
- komunikatywność,
- umiejętność organizowania pracy,
- samodzielność,
- operatywność,
- obowiązkowość, odpowiedzialność, rzetelność, uczciwość.
Wymagania pożądane:
- znajomość problematyki rozdziału środków unijnych,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność samokształcenia i doskonalenia zawodowego,
- doświadczenie na podobnym stanowisku.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys i list motywacyjny.

Dokumenty należy składać w terminie do: 30-06-2006
pod adresem:
Archiwum Państwowe
ul. Grottgera 24/25
66-413 Gorzów Wlkp.
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje: (0-95) 722-79-68.
Też bardzo ciekawe ogłoszenie:
Kandydat ma prowadzić sprawy z zakresu bhp, ale w wymaganiach koniecznych i pożądanych ani słowa o wykształceniu, uprawnieniach czy chociażby takiego zdania:
"kandydat musi spełniać wymagania określone w przepisach"

Praca w Ostrołęce dla behapowca (bez tytułu technika bhp)!

A teraz kolej na Zieloną Górę (ale trzeba sie śpieszyć):
Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze
Dyrektor
poszukuje kandydatów na stanowisko:
od inspektora do specjalisty
ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
w Oddziale Spraw Administracyjno-Gospodarczych
Liczba lub wymiar etatu: 1/4
Główne obowiązki:
- wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Wykształcenie:
co najmniej średnie
Wymagania konieczne:
- spełnianie wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do wykonywania zadań służby bhp,
- umiejętność obsługi komputera,
- samodzielność i operatywność,
- umiejętność sprawnej organizacji pracy,
- dyspozycyjność.
Wymagania pożądane:
- posiadanie kwalifikacji do wykonywania zadań z zakresu ochrony ppoż.,
- doświadczenie w pracy na podobnych stanowiskach,
- odpowiedzialność, rzetelność, dokładność,
- komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
- odporność na stres.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys i list motywacyjny.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
- kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
- kopie świadectw pracy,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze przewidzianej przy dopuszczeniu pracownika do informacji niejawnych.
Dokumenty należy składać w terminie do: 16-06-2006
pod adresem:
Urząd Kontroli Skarbowej
ul. Batorego 18
65-083 Zielona Góra
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje: 0-68 456-08-09.
Te ogłoszenie w odróżnieniu od poprzednich ma bardzo sensowne zdanie - zaznaczyłem je grubą czcionką

Starostwo poszukuje specjalisty

Starosta Gołdapski ogłasza nabór na stanowisko pracy w zakresie inwestycji powiatowych oraz pozyskiwania środków pomocowych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi.

NIEZBĘDNE WYMAGANIA DLA KANDYDATA:
* wykształcenie wyższe ekonomiczne, lub administracyjne,
* dobra znajomość obsługi komputera,
* znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie powiatowym kodeksu postępowania administracyjnego,
* stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
* niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
* nieposzlakowana opinia,

DODATKOWE WYMAGANIA DLA KANDYDATA:
* łatwość w redagowaniu tekstów i pism,
* komunikatywność, umiejętność organizacji pracy, dokładność, umiejętność pracy w zespole,

Ogólny zakres czynności na stanowisku:
* koordynacja i nadzór nad monitoringiem i rozliczaniem wniosków z funduszy strukturalnych,
* prowadzenie i organizowanie działalności doradczej i szkoleniowej w zakresie integracji europejskiej,
* prowadzenie baz danych o warunkach i możliwościach inwestycyjnych Powiatu i jej popularyzowanie,
* kompletowanie i archiwizacja dokumentów,

Wymagane dokumenty:
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
* kopie świadectw pracy,
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
* życiorys i list motywacyjny,
* wypełniony oryginalny kwestionariusz osobowy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi, lub pocztą na adres Starostwa Powiatowego: 19-500 Gołdap ul. Krótka 1 z dopiskiem na kopercie: "Nabór na stanowisko pracy ds. monitoringu i rozliczeń w Starostwie Powiatowym w Gołdapi" w terminie do dnia 31 stycznia 2006r. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nabór zostanie przeprowadzony według zasad określonych w "Regulaminie naboru na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Gołdapi", który jest dostępny na stronie internetowej BIP powiatu oraz w Wydziale Organizacji i Nadzoru w pokoju nr 14.

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać pod numerem telefonu: 876154419

Starosta Gołdapski Jarosław Podziewski

Źródło: serwis www starostwa powiatowego

Archiwum ofert pracy w Polsce.

Departament Służby Cywilnej
Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów na stanowisko
asystenta w Laboratorium Wojewódzkim
Region Name: zachodniopomorskie

Liczba lub wymiar etatu: 2

Główne obowiązki:

Wykonywanie zadań określonych w ustawie o ochronie roślin, w szczególności:
- przyjmowanie i przygotowywanie próbek do badań laboratoryjnych, zgodnie z obowiązującymi metodykami,
- przeprowadzanie analiz laboratoryjnych i identyfikacja organizmów szkodliwych na materiale roślinnym, szczególnie w zakresie mikrobiologii,
- przeprowadzanie badań z użyciem roślin wskaźnikowych (testy biologiczne),
- prowadzenie dokumentacji badań, zgodnie z systemem zarządzania laboratorium,
- praca w Zintegrowanym Systemie Informatycznym w ochronie roślin i nasiennictwie.

Wykształcenie: wyższe magisterskie, rolnicze, biologiczne

Wymagania niezbędne:

- znajomość zagadnień związanych z ochroną roślin i nasiennictwem,
- znajomość specyfiki pracy laboratoryjnej i metod badawczych stosowanych w wykrywaniu i identyfikacji patogenów roślinnych,
- znajomość zaawansowanych technik badawczych (PCR i innych),
- umiejętność obsługi komputera,
- dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.

Wymagania dodatkowe:

- umiejętność dobrej organizacji pracy,
- umiejętność pracy w zespole,
- znajomość zagadnień z zakresu systemu zarządzania jakością,
- prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań formalnych:

- kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys i list motywacyjny,

Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (0-94) 343-26-36 lub 343-32-69, wew. 46.

Wykształcenie: wyższe magisterskie, rolnicze, biologiczne

Dokumenty należy składać lub przesyłać do:
20-03-2008
pod adresem:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
ul. Partyzantów 7/9
75-411 Koszalin

Miejski Rzecznik Konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie
Poszukuje kandydata na stanowisko Podinspektora w Wydziale Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Urzędzie m. st. Warszawy
na zasadach umowy o pracę na zastępstwo (pełny etat)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

• udzielanie konsumentom porad i informacji w zakresie ochrony ich interesów, w szczególności umów sprzedaży i świadczenia usług wykonawczych i naprawczych;
• analiza prawna skarg konsumenckich i wniosków wpływających do rzecznika konsumentów;
• przygotowywanie pisemnych wyjaśnień do konsumentów;
• przygotowywanie pisemnych wystąpień do przedsiębiorców w sprawach skarg konsumenckich;

Wymagania konieczne:

• obywatelstwo polskie;
• niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
• wykształcenie wyższe prawnicze;
(Uwaga! istnieje możliwość zatrudnienia studenta 5 roku studiów prawniczych – w takiej sytuacji możliwe byłoby zatrudnienie na stanowisku Młodszego referenta)

Wymagania pożądane:

• znajomość regulacji prawnych z zakresu przepisów prawa konsumenckiego, a w szczególności: KC, KPC, ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
• bardzo dobra obsługa komputera oraz pakietu Ms Office;
• odpowiedzialność za realizowane zadania;
• umiejętność pracy w zespole;
• rzetelność, sumienność, dokładność;
• komunikatywność i otwartość;
• odporność na stres;

Wymagane dokumenty i oświadczenia

• życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny;
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
• kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia;
• podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Inspektorem Wydziału Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie:
Urząd m.st. Warszawy
Miejski Rzecznik Konsumentów
ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa
Tel. (+48 22) 3387294
Monika Zięba
e-mail: m.zieba@um.warszawa.pl

Robota jest... w SM

Witam,

Może wreszcie zatrudni się ktoś z Warszawy? -:)))

http://www.pracuj.pl/oferty/1306897.html

Straż Miejska m.st. Warszawy
zatrudni na stanowisko
NACZELNIK WYDZIAŁU INFORMATYKI I ŁĄCZNOŚCI

Miejsce pracy:Warszawa
Region: mazowieckie

Opis stanowiska:
Do zadań zatrudnionej osoby należeć będzie m.in.: zapewnienie sprawnego
działania sprzętu informatycznego oraz łączności w Straży Miejskiej m.st.
Warszawy.

Wymagania:

obywatelstwo polskie,
wykształcenie wyższe,
minimum czteroletni staż pracy w tym, minimum dwuletni staż pracy w
administracji publicznej,
bardzo dobra znajomość zagadnień informatyki, łączności przewodowej
i bezprzewodowej,
umiejętność zarządzania zespołami ludzkimi,
umiejętność organizacji pracy,
bardzo dobra komunikatywność,
wysoka kultura osobista,
niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

Dodatkowymi atutami będą:
wykształcenie wyższe informatyczne,
doświadczenie w działach informatycznych w instytucji o rozbudowanej
strukturze organizacyjnej,
doświadczenie związane z obsługą systemów informatycznych oraz systemów
łączności przewodowej i bezprzewodowej,
 znajomość branży informatycznej,
znajomość rynku telekomunikacyjnego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie następujących dokumentów:

życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny;
kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie
o zatrudnieniu, w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku
życia;
kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
korzystaniu z pełni praw publicznych;
podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za
przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego "Zapytania o udzielenie informacji
o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego;
osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału
aktualnego "Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru
Karnego;
podpisana klauzula o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą
z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101,
poz.926 ze zm."

Komplet dokumentów należy przysłać do dnia 04.09.2008 r. na adres:
Straż Miejska m.st. Warszawy
ul. Czerniakowska 130/132
00-454 Warszawa
z dopiskiem "Naczelnik WiŁ"

Niekompletne oferty nie będą rozpatrywane.

Robota jest... w SM


Witam,

Może wreszcie zatrudni się ktoś z Warszawy? -:)))

http://www.pracuj.pl/oferty/1306897.html

Straż Miejska m.st. Warszawy
zatrudni na stanowisko
NACZELNIK WYDZIAŁU INFORMATYKI I ŁĄCZNOŚCI

Miejsce pracy:Warszawa
Region: mazowieckie

Opis stanowiska:
Do zadań zatrudnionej osoby należeć będzie m.in.: zapewnienie sprawnego
działania sprzętu informatycznego oraz łączności w Straży Miejskiej m.st.
Warszawy.

Wymagania:

obywatelstwo polskie,
wykształcenie wyższe,
minimum czteroletni staż pracy w tym, minimum dwuletni staż pracy w
administracji publicznej,
bardzo dobra znajomość zagadnień informatyki, łączności przewodowej
i bezprzewodowej,
umiejętność zarządzania zespołami ludzkimi,
umiejętność organizacji pracy,
bardzo dobra komunikatywność,
wysoka kultura osobista,
niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

Dodatkowymi atutami będą:
wykształcenie wyższe informatyczne,
doświadczenie w działach informatycznych w instytucji o rozbudowanej
strukturze organizacyjnej,
doświadczenie związane z obsługą systemów informatycznych oraz systemów
łączności przewodowej i bezprzewodowej,
 znajomość branży informatycznej,
znajomość rynku telekomunikacyjnego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie następujących dokumentów:

życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny;
kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie
o zatrudnieniu, w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku
życia;
kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
korzystaniu z pełni praw publicznych;
podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za
przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego "Zapytania o udzielenie informacji
o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego;
osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału
aktualnego "Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru
Karnego;
podpisana klauzula o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą
z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101,
poz.926 ze zm."

Komplet dokumentów należy przysłać do dnia 04.09.2008 r. na adres:
Straż Miejska m.st. Warszawy
ul. Czerniakowska 130/132
00-454 Warszawa
z dopiskiem "Naczelnik WiŁ"

Niekompletne oferty nie będą rozpatrywane.

--

Pozdrawiam
Szuwaks


To są wymagania, a co w zamian? Pracuje w IT w Irlandii i nie
rozpatruje niekompletneych ofert. Firmy rekrutacyjne oraz pracodawcy w
wiekszości przypadków oprócz wymagan podają oferte płacową oraz inne
bonusy.

Katarzyna znów jedyna

Istnieje możliwość, że te kryteria były napisane "pod" konkretną kandydaturę?uprawnienia menadżera sportu

jest to bardzo specyficzne uprawnienie. rzadko kto robi coś takiego, zadowalając się ogólnym wykształceniem menedżerskim, nie chcąc zamykać sobie możliwości i dróg rozwoju.

a dla porównania konkursy ofert na analogiczne stanowiska:

BURMISTRZ  MIASTA  MALBORKA
ogłasza konkurs na stanowisko
DYREKTORA
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malborku

Warunki przystąpienia do konkursu:

1. Wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania, ekonomii lub wychowania fizycznego,
2. doświadczenie zawodowe, co najmniej 5-cio letni staż pracy, w tym co najmniej 2 –letni na stanowisku kierowniczym,
3. znajomość zasad funkcjonowania zakładów i jednostek budżetowych, znajomość przepisów z obszaru działania OSiR w tym ustawy o kulturze fizycznej, o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustaw: Prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych i samorządzie gminnym,
4. umiejętność kierowania zespołami ludzkimi,
5. umiejętności organizacyjno-menadżerskie,
6. kreatywność,
7. dobry stan zdrowia,
8. dyspozycyjność.

Oferty konkursowe winny zawierać:

1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju OSiR,
2. curriculum vitae (cv) wraz ze zdjęciem,
3. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (dyplom ukończenia studiów wyższych),
4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na
stanowisku kierowniczym,
5. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
6. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.),
7. świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub zaświadczenie aktualnego pracodawcy stwierdzające wymagany staż pracy,
8. inne dokumenty według uznania kandydata.
9. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 929 ze zm.)”. BURMISTRZ MIASTA KĘTRZYN

ogłasza konkurs na stanowisko
DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W KĘTRZYNIE

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe,

- doświadczenie zawodowe, co najmniej 5-cio letni staż pracy,

- dobry stan zdrowia,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

- umiejętności organizacyjno-menedżerskie,

- oświadczenie , że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 ze zm.)

Wymagania dodatkowe:

- znajomość zasad funkcjonowania zakładów i jednostek budżetowych, znajomość

przepisów z obszaru działania MOSiR w tym ustawy o kulturze fizycznej oraz ustaw

Prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych i samorządzie gminnym,

- umiejętność kierowania zespołami ludzkimi,

- kreatywność,

- dyspozycyjnośćwidzisz specyfikację? teraz sobie odpowiedz ile osób miałoby szansę wystartować w malborku czy kętrzynie, a ile w brodnicy...

praca

Ministerstwo Gospodarki w Warszawie
Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:
głównego specjalisty
ds. bhp i ochrony przeciwpożarowej
w Biurze Administracyjnym
Liczba lub wymiar etatu: 1
Główne obowiązki:
- bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
- przeprowadzenie przeglądów warunków pracy oraz kontrola przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
- współuczestniczenie w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
- udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w drodze do i z pracy,
- sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
- przeprowadzanie szkolenia wstępnego (instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego) w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy nowo zatrudnionych pracowników, pracowników wyjeżdżających do pracy w wydziałach ekonomiczno – handlowych za granicą, wolontariuszy, osób bezrobotnych do 25 roku życia oraz studentów odbywających praktykę,
- uczestniczenie w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz w innych komisjach zajmujących się problematyką bhp i ppoż.
Wykształcenie:
wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo wyższe o innej specjalności i studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wymagania konieczne:
- minimum 5
- letnie doświadczenie zawodowe w służbie bhp,
- doświadczenie w kierowaniu zespołem,
- znajomość przepisów regulujących obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
- ukończone szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służb BHP,
- dobra znajomość przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- ukończone szkolenie specjalistów ds. ochrony przeciwpożarowej,
- posiadanie uprawnień metodycznych do prowadzenia szkoleń,
- dyspozycyjność,
- umiejętność obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, Internet, poczta elektroniczna),
- komunikatywność, wysoka kultura osobista,
- zdolności organizacyjne.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys i list motywacyjny,

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
- kopie dokumentów potwierdzające ukończenie wymaganych szkoleń i posiadanie wymaganych uprawnień.
Dokumenty należy składać w terminie do: 30-10-2007
pod adresem:
Ministerstwo Gospodarki
00-955 Warszawa
skr. poczt. 59
lub składać w kancelarii, pl. Trzech Krzyży 3/5, pok. 13
z dopiskiem w liście motywacyjnym: „BA-261”
Inne informacje:
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (0-22) 693-58-75

Praca u US dla bhpowca-konserwatora

Biuletyn Służby Cywilnej Nr 5 z dnia 1 marca 2007r

LUBUSKI URZĄD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE
Naczelnik poszukuje kandydata na stanowisko:
INSPEKTORA DS. BHP I P POŻ

Liczba lub wymiar etatu: 1/4 etatu

Główne obowiązki:

- prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p poż,
- prowadzenie spraw z zakresu badań lekarskich,
- kontrola warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bhp i p poż,
- sporządzanie okresowych analiz i zagrożeń zawodowych,
- udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
- organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu bhp i poż,
- prowadzenie szkoleń wstępnych z zakresu bhp i p poż,
- prowadzenie sprawozdawczości z zakresu bhp i poż.

Wykształcenie : wyższe z zakresu bhp lub wyższe i studia podyplomowe z zakresu bhp

Wymagania konieczne:

- uprawnienia do zajmowania stanowiska bhp i p poż,
- doświadczenie i staż pracy na stanowisku inspektora bhp i p poż,
- obsługa urządzeń technicznych Microsoft Office ( Excel Word)
- komunikatywność, umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych.
- umiejętność zarządzania czasem pracy dnia, właściwym rozplanowaniem zajęć,
- praca pod presją czasu , dyspozycyjność , opanowanie , wysoka kultura osobista, sumienność, obowiązkowość, samodzielność, kreatywność myślenia.

Wymagania pożądane:

- znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem jakością,
- umiejętność wykonywania prac konserwatorskich i drobnych napraw.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys i list motywacyjny.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

- kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia do zajmowanego stanowiska,
- kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie.

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel : ( 0-68) 456-09-06 lub 068 4560930


Z tego co wiem do dziś nie mogą znaleźć takiego specjalisty.... za niebagatelne wynagrodzenie ok. 300 zł

Urząd Miejski szuka pracownika

Znalazłem na BIPie UM Kolbuszowa ciekawe ogłoszenie. Bezrobotnym spełniającym określone wymagania polecam złożenie dokumentów.

Treść ogłoszenia:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Biurze Rady w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej

BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Biurze Rady w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej

1. Wymagania niezbędne:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: dziennikarstwo, polonistyka, administracja
c) znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,
e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku Podinspektora
f) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
g) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania pożądane:

- znajomość zagadnień wynikających z pracy na danym stanowisku,
- biegła znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,
- umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, wysoka kultura osobista,
- doświadczenie w zakresie współpracy ze środkami masowego przekazu, komunikacji społecznej.

3. Główne obowiązki:

1) Obsługa kancelaryjno-biurowa oraz merytoryczna Rady Miejskiej i komisji, w tym organizacyjne przygotowanie posiedzeń tych organów, udział w opracowaniu materiałów z obrad: uchwał, wniosków, postanowień i opinii, przekazywanie i czuwanie nad ich realizacją, zapewnienie prawidłowego przygotowania materiałów na sesje.

2) Sporządzanie protokołów z sesji Rady.

3) Opracowywanie folderów, ulotek oraz wydawnictw informujących o pracy Rady Miejskiej i komisjach

4. Okres na jaki zostanie zawarta umowa- pierwsza umowa na czas określony z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) list motywacyjny
2) kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( druk do pobrania w Urzędzie)
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
5) oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,
6) CV,

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 13 kwietnia 2007r. bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w pok.13 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0 prefiks 17) 2271-333 wewn.235

BIP UM Kolbuszowa

Kompleks sportowo-rekreacyjny

Burmistrz Babimostu

ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora
Centrum Sportu i Rekreacji
w Babimoście

1. Wymagania w stosunku do kandydatów:
1) Wymagania niezbędne :
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
d) wykształcenie wyższe- preferowane kierunki ekonomia, zarządzanie, pedagogika,
e) co najmniej 5-letni staż pracy w tym co najmniej 2-letni staż pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędzie marszałkowskim, wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, starostwach powiatowych, powiatowych jednostkach organizacyjnych, urzędach gmin, w jednostkach pomocniczych gminy oraz w gminnych jednostkach i zakładach budżetowych, biurach związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych przez te związki, biurach jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego lub w służbie cywilnej, w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi, w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi lub na kierowniczych stanowiskach państwowych,
f) znajomość zagadnień w zakresie :
- kodeksu postępowania administracyjnego,
- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o finansach publicznych,
- ustawy o kulturze fizycznej,
- ustawy o imprezach masowych,
g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora,
h) nieposzlakowana opinia.
2) wymagania dodatkowe:
a) obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę oraz rzetelność i staranność przy jej wykonywaniu,
b) samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji w powierzonym zakresie,
c) umiejętność kierowania zespołem,
d) doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
e) umiejętność obsługi komputera,
f) znajomość organizacji imprez i zawodów sportowych.

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) kierowanie działalnością Centrum Sportu i Rekreacji,
2) dysponowanie i rozporządzanie środkami finansowymi oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
3) podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową,
4) udostępnianie bazy sportowo- rekreacyjnej,
5) organizowanie imprez i zawodów sportowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym,
6) wykonywanie innych zadań związanych z działalnością Centrum.

3. Wymagane dokumenty:
1) życiorys- curriculum vitae,
2) list motywacyjny,
3) kserokopie świadectw pracy,
4) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
6) oświadczenie o niekaralności,
7) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
8) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku,
9) koncepcja działania Centrum Sportu i Rekreacji,
10) kwestionariusz osobowy.

4. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Babimoście – pokój nr 10 lub listem poleconym na adres :

Urząd Miejski
Rynek 3
66-110 Babimost

w terminie do dnia 24 lipca 2007r. z dopiskiem na kopercie „Nabór – Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji”.

5. Informacje dodatkowe:
1) aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
2) lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Babimost,
3) Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń Urzędu i BIP Gminy Babimost,
4) Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostali wytypowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną odesłane pocztą.

Cytuję za stroną www.babimost.pl
Do dzieła zatem, składać swoje kandydatury a nie spekulować

1

xhardcorex napisał/a:


Kulczykiem nie chce być
ale jedynie godnie żyćTo i tak masz ambicje

Pod Poznaniem szykują sie etaty. Niby do jednego już termin nadsyłsania zgloszen minął, ale spróbować zawsze można.

http://zpkww.poznan.bip-i.pl/public/?id=40838

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu
poszukuje kandydatów na stanowisko:

specjalisty ds. ochrony przyrody na terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego, z siedzibą we Włoszakowicach, gm. Włoszakowice
specjalisty ds. ochrony przyrody na terenie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, z siedzibą w Murowanej Goślinie, gm. Murowana Goślina

Główne obowiązki:
prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody;
przygotowywanie opinii i wniosków w zakresie ochrony przyrody do projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz raportów o oddziaływaniu na środowisko;
prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody;
prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem obszarów Natura 2000;
udzielanie informacji w zakresie ochrony przyrody;
współpraca ze służbami Wojewody Wielkopolskiego, Marszałka Wielkopolski, Sejmikiem Samorządowym Województwa Wielkopolskiego, urzędami, instytucjami, osobami prawnymi i fizycznymi, organizacjami społecznymi w ramach zakresu działania, uczelniami i kołami naukowymi;
inwentaryzacja przyrodnicza;
edukacja przyrodnicza.

Wykształcenie:
wykształcenie wyższe: nauki przyrodnicze (preferowany biolog, botanik, leśnik).

Wymagania konieczne:
znajomość przepisów z zakresu ochrony przyrody;
obsługa komputera: system operacyjny MS Windows, programy MS Excel, MS Word, MS Power Point, Internet Explorer, Outlook Express.

Wymagania pożądane:
znajomość zagadnień ochrony przyrody w województwie wielkopolskim;
znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
znajomość Prawa Ochrony Środowiska;
praktyczna znajomość systemu GPS;
znajomość systemu GIS;
komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
prawo jazdy kat. B;
własny środek transportu.

Wymagane dokumenty i doświadczenie:
kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie;
kopia dowodu osobistego;
oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych do celu rekrutacji;
życiorys i list motywacyjny.

Dodatkowe informacje:
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszone wybrane osoby.

Dokumenty na stanowisko specjalisty ds. ochrony przyrody na terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego, z siedzibą we Włoszakowicach, gm. Włoszakowce, należy kierować w terminie do 19 grudnia 2007 r. (decyduje data stempla pocztowego), dokumenty na stanowisko specjalisty ds. ochrony przyrody na terenie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, z siedzibą w Murowanej Goślinie, gm. Murowana Goślina należy kierować w terminie do 21 stycznia 2008 r. (decyduje data stempla pocztowego),
pod adresem:

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
Al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
(budynek C Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, pokój nr 12)

tel.: 061-8541-398
fax: 061-8541-448
e-mail: zpkww_poznan@hot.pl

--------------------------------------------------------------------------------
Autor dokumentu:

Udostępnił: Maciej Łochyński (2007-07-17 15:27:51)
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Łochyński (2007-12-10 11:26:14)Gdybym mieszkał w Poznaniu, uderzałbym tam jak w dym. A tak to sie waham, bo mam troche daleko (w Łodzi tylko studiowałem i robię teraz staż w lokalnym pk). Oferta ciekawa, w działce, która chciałbym robić, nie jest wymagane doświadczenie zawodowe (dzwoniłem, pytałem się ) tylko te zarobki. 1300 zl brutto, daje to chyba ok. 900 zł na rękę, a wynajem mieszkania/pokoju? Dojazdy na miejsce pracy? Odwiedziny u mamusi? Ale kto wie, może jednak tak z ciekawości podesle papiery, a nuż zaproszą? Może sie jednak zdecyduję? Ale jesli ktos tutaj jest zainteresowany, to proszę bardzo!

Prace bedzie chyba można podjąć od marca.

for napisał/a:

wszystko fajnie ale praca za biurkiem jak kto lubi - ja wole w terenie pobrykaćJa również, ale często trzeba jednak przysiąść. Nawet w pk czy w pn. Jak sie jest tym wykształciuchem...

Długi post, więc drugie coś załączę w osobnym. A tak w ogóle, to HEJ! wszystkim!

Ach te konkursy

http://bip.warmia.mazury.pl/nidzica_gmi ... a_Kultury/

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:
a. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie wyższe magisterskie o specjalności : zarządzanie i marketing, kulturoznawstwo, ekonomia, administracja, prawo,
3. co najmniej 10 lat stażu pracy, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym,
4. znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury,
5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
8. nieposzlakowana opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
1. doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w instytucjach kultury,
2. wiedza i doświadczenie z zakresu pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych ( w tym środków UE) na działalność kulturalną,
3. znajomość przepisów z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, finansach publicznych, w tym zasad gospodarki finansowej w instytucjach kultury, o zamówieniach publicznych oraz prawa pracy,
4. predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i artystyczną,
5. komunikatywność,
6. umiejętność kierowania zespołem i rozwiązywania problemów,
7. umiejętność właściwej organizacji czasu pracy.II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. kierowanie bieżącą działalnością Ośrodka,
2. zarządzanie majątkiem Ośrodka,
3. zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
4. wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych,
5. ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,
6. sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,
7. występowanie w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na dofinansowanie bieżących działań własnych.III. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys zawodowy,
3) kserokopia dowodu osobistego,
4) dokumenty potwierdzające staż pracy,
5) dokumenty potwierdzające umiejętności i kwalifikacje,
6) dokumenty potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe,
7) pisemna koncepcja funkcjonowania i rozwoju Nidzickiego Ośrodka Kultury, uwzględniająca aspekty organizacyjne i finansowe,
oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
9) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
11) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem oferty,
12) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.), złożone do celów konkursu,
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17.12.2004 r. odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz.114 ze zm.),
14) inne dokumenty potwierdzające przydatność kandydata do pełnienia funkcji (opinie, referencje, itp.).
Oświadczenia, życiorys, list motywacyjny winny być własnoręcznie podpisane, a kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem.
Wszystkie złożone przez kandydata dokumenty winny być wymienione w odrębnym spisie dokumentów.IV. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
a. Termin:
2009-04-16
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętych kopertach w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Nidzicy (Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica) z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko DYREKTORA NIDZICKIEGO OŚRODKA KULTURY w terminie do dnia 16 kwietnia 2009r.(włącznie).
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /http://bip.warmia.mazury.pl/nidzica_gmina_miejsko_-_wiejska / oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego.
c. Miejsce:
Urząd Miejski w Nidzicy ul. Plac Wolności 1 13-100 Nidzica

Konkurs na stanowisko Dyrektora Muzeum w Gnieźnie.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
ogłasza konkurs na stanowisko
DYREKTORA
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
ul. Kostrzewskiego 1
62-200 Gniezno

Od kandydatów oczekuje się:
1. Znajomości problematyki, będącej przedmiotem działalności Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.
2. Znajomości przepisów prawnych określających zasady funkcjonowania instytucji kultury oraz samorządu województwa.
3. Wykształcenia wyższego (preferowane: historia, historia sztuki, archeologia, etnologia).
4. Przygotowania autorskiej koncepcji programowo – organizacyjnej Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.
5. Predyspozycji menadżerskich i umiejętności kierowania zespołem.
6. 3-letniego stażu pracy na stanowiskach kierowniczych.
Preferowana jest również znajomość języka obcego.

Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:
1. CV wraz ze zdjęciem.
2. Kwestionariusz osobowy.
3. List motywacyjny.
4. Koncepcję programowo – organizacyjną Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.
5. Uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje, przebieg pracy zawodowej oraz staż pracy.
6. Kopie trzech pierwszych (starego) lub dwóch (nowego) stron dowodu osobistego.
7. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
8. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
9. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji kierowniczych.
10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na potrzeby postępowania konkursowego.

Zgłoszenia prosimy kierować do Gabinetu Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, ul. Piekary 17, 61 – 823 Poznań.
Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa z dniem 9 lutego 2007 roku. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego – 12 marca 2007 roku.
Bliższe informacje na temat Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie można uzyskać w Gabinecie Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań, tel. 061/ 647-52-57.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego prowadzi politykę zatrudnienia zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

--------------------------------------------------------------------------------

Poznań, dnia 09 marca 2007 r.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na wolne stanowisko Dyrektora Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie do następnego etapu naboru zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający określone w ogłoszeniu wymagania formalne:

1. Mirosław Andrałojć
2. Lucyna Bełch
3. Mariusz Ciszak
4. Janusz Górecki
5. Gerard Radecki
6. Leszek Wetesko

Wynik postępowania konkursowego:
Trzech spośród wyżej wymienionych kandydatów uzyskało wymaganą ilość punktów (powyżej 196), w związku z czym ich kandydatury zostaną przedstawione Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. Są to osoby (w kolejności alfabetycznej):
Janusz Górecki
Gerard Radecki
Leszek Wetesko

--------------------------------------------------------------------------------

Poznań, dnia 09.05.2007 r

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko
DYREKTORA
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
ul. Kostrzewskiego 1
62-200 Gniezno

W związku z zakończoną procedurą dotyczącą obsadzenia stanowiska Dyrektora Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie informuję, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 312/2007 z dnia 26 kwietnia 2007r. powołał na to stanowisko
Pana Gerarda Radeckiego.

Uzasadnienie wyboru
Pan Gerard Radecki ukończył studia w zakresie historii sztuki na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowe Studium Zarządzania Marketingowego na Rynku Business to Business na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Od dziesięciu lat związany jest z instytucjami muzealnymi (m.in. z Muzeum Narodowym w Poznaniu). Jego dotychczasowa kariera przebiegała w jednym z najbardziej newralgicznych punktów działalności muzeum - w obszarze współpracy z otoczeniem.
Wykształcenie historyka sztuki, wiedza o zarządzaniu i marketingu instytucji kultury, jak również praktyczna znajomość specyfiki sfery kultury oraz otoczenia, w którym funkcjonuje współczesna instytucja muzealna, są cennymi oraz poszukiwanymi cechami wśród muzealników.
Tymi właśnie cechami wykazał się Pan Gerard Radecki, przedstawiając ponadto interesującą koncepcję dalszego funkcjonowania Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, uwzględniającą zarówno działalność merytoryczną jak też profil zarządzania Instytucją.

Nabór

2008-12-03
Aktualnosci - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Inspektor do spraw obrony cywilnej i wojskowych
WÓJT GMINY WYMIARKI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Urzędzie Gminy Wymiarki.
ul. Księcia Witolda 5, 68-131 Wymiarki

I. Określenie stanowiska:

Inspektor do spraw obrony cywilnej i wojskowych

II. Wymagania w stosunku do kandydata:

Wymagania niezbędne:
posiadanie obywatelstwa polskiego;
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
nieposzlakowana opinia;
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
wykształcenie wyższe o kierunku i specjalności umożliwiającym wykonywanie pracy na powierzonym stanowisku i co najmniej 3-letni staż pracy.
biegła znajomość obsługi komputera,
podstawowa znajomość prawa z zakresu ustawy o:
powszechn ym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzaniu kryzysowym,
ochronie informacji niejawnych,
ochronie przeciwpożarowej,
Wymagania dodatkowe:
mile widziane posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa,
mile widziane wykształcenie administracyjne lub informatyczne.
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

przygotowywanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,
współdziałanie z organami wojskowymi,
administracja rezerw osobowych w tym rejestracji, poboru i ewidencji,
prowadzenie spraw odraczania ze służby wojskowej oraz przyznawania zasiłków dla rodzin żołnierzy uznawanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
tworzenia formacji obrony cywilnej,
nakładania obowiązków i świadczeń w ramach powszechnej samoobrony ludności,
prowadzenie spraw Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
zakwaterowania sił zbrojnych,
wykonywanie za dań Urzędu w zakresie realizacji przepisów o ochronie informacji niejawnych, a w szczególności:
realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej i obsługa administracyjna ochotniczych straży pożarnych,
inne zadania zlecone w ramach posiadanych kwalifikacji.
IV. Wymagane dokumenty:

życiorys (CV);
list motywacyjny;
kserokopie świadectw pracy;
kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
wypełniony kwestionariusz osobowy, z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowi sku objętym naborem;
referencje.
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wymiarki pokój nr 3 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. obrony cywilnej i wojskowych” w terminie do dnia 16 grudnia 2008 r. do godz. 15.00.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminy Wymiarki, na stronie BIP oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Wymiarki.

Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Wymiarki.

Osoby, których dokumenty spełnią wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu zostaną powiadomione o dalszym postępowaniu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys (CV) powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych / Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z póżn. zm./ oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych / Dz.U z 2001 Nr 142, poz.1593 z póżn. zm./

Wójt Gminy Wymiarki
(-) Henryk Zołotucha

Zarządzenie 13/2008
Kwestionariusz

OFERTY PRACY 18. 02. 08

Stanowisko: WIZYTATORA
w Wydziale Edukacji Specjalnej, Wychowania i Opieki
Liczba lub wymiar etatu: 1
Główne obowiązki:
Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami oświatowymi specjalnymi, w szczególności poprzez:
badanie wybranych obszarów pracy szkół,
wspomaganie dyrektorów i nauczycieli w spełnianiu przez szkoły i placówki wymagań w zakresie jakości pracy,
zapewnianie dyrektorom nadzorowanych szkół i placówek bieżących informacji o aktualnych problemach oświatowych i obowiązujących przepisach prawnych,
współpraca z organami prowadzącymi szkoły w zakresie określonym przepisami prawa oświatowego.
Wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
Wymagania niezbędne:
stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania albo co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, placówce doskonalenia nauczycieli lub co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami,
nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej 6-letni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania,
znajomość prawa oświatowego oraz problematyki nadzoru pedagogicznego.

Wymagania dodatkowe:
ukończone wyższe studia magisterskie z psychologii lub pedagogiki,
umiejętność korzystania z podstawowych urządzeń informatycznych,
znajomość problemów funkcjonowania i organizacji pracy szkoły,
znajomość funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,
znajomość co najmniej jednego języka obcego
kultura osobista,
umiejętność pracy w zespole,
zdolność analitycznego myślenia,
umiejętność sprawnej organizacji pracy,
łatwość nawiązywania kontaktów i samodzielność,
dyspozycyjność,
umiejętność radzenia sobie ze stresem.
Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań formalnych:
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
życiorys i list motywacyjny,
kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
kwestionariusz osobowy,
kopie dokumentów poświadczających staż pracy, w tym staż pedagogiczny,
kopie dokumentów potwierdzających stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.
Dokumenty należy składać lub przesyłać do:2008-02-29
pod adresem:
Kuratorium Oświaty
pok. 318, budynek B – Kancelaria)
ul. Kościuszki 93
61-716 Poznań
Inne informacje:
Inne informacje:
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje: kadry KO, pok. 310, nr tel. (0-61) 854-15-59.

Praca na rzecz przyrody

Przesyłam na prośbę D. Radziwiłł:

http://monitoringptakow.gios.gov.pl

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
od specjalisty do głównego specjalisty ds. monitoringu przyrody
Liczba lub wymiar etatu: 1
Główne obowiązki:
Do zadań zatrudnionego należeć będzie:
1. Planowanie, koordynacja i nadzorowanie prac obserwacyjno-badawczo-naukowych związanych z funkcjonowaniem monitoringu przyrody ze szczególnym uwzględnieniem monitoringu ptaków realizowanych przez jednostki naukowo-badawcze oraz uczelnie i inne jednostki zgodnie z wymogami prawodawstwa polskiego i unijnego.
2. Analizowanie możliwych źródeł finansowania prac o których mowa w zadaniu 1, inicjowanie procesu pozyskiwania środków i opracowywanie wniosków o sfinansowanie zaplanowanych zadań w celu prawidłowej realizacji powierzonych zadań.
3. Analiza potrzeb monitoringu ptaków, zarówno krajowych jak i międzynarodowych, a zwłaszcza UE; organizacja systemu monitoringu przyrody w Polsce spójnego z ww. wymaganiami międzynarodowymi; udział w procesie legislacyjnym monitoringu przyrody oraz sporządzania raportów dla Komisji Europejskiej
4. Przygotowanie, i prowadzenie postępowań w sprawie zamówień publicznych oraz nadzór i rozliczanie, wykonania umów finansowanych z budżetu, środków funduszy krajowych i zagranicznych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania monitoringu przyrody ze szczególnym uwzględnieniem monitoringu ptaków.
5. Opracowywanie odpowiednich części programów Państwowego Monitoringu Środowiska. Opracowywanie projektów opinii odnośnie wojewódzkich programów monitoringu w zakresie merytorycznym stanowiska.
6. Opracowywanie komunikatów i bieżących informacji dotyczących stanu przyrody ze szczególnym uwzględnieniem monitoringu ptaków,
7. Udział i reprezentowanie GIOŚ/Polski w pracach grup roboczych krajowych i międzynarodowych, związanych z kompetencjami merytorycznymi udział w pracach związanych ze współpracą w ramach EIONET.
8. Organizowanie warsztatów konferencji oraz szkoleń, w zakresie kompetencji merytorycznych oraz prezentowanie na nich aktualnych problemów oraz informacji dotyczących monitoringu przyrody w celu dostarczenia wiedzy/wsparcia eksperckiego w zakresie monitoringu przyrody.

Wykształcenie: wyższe
Wymagania niezbędne:
. wykształcenie wyższe przyrodnicze,
. na stanowisko specjalisty min. 1 rok doświadczenia zawodowego, na stanowisko starszego specjalisty – 3 lata doświadczenia zawodowego, na stanowisko głównego specjalisty – minimum 5 lat doświadczenia zawodowego,
. znajomość ustawy o ochronie przyrody, Dyrektywy Unii Europejskiej Siedliskowej
Ptasiej, ustawy o lasach i przepisów wykonawczych dot. pracy na stanowisku,
znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, poziom B2.

Strona 1 z 2 Strona 2 z 2
Wymagania pożądane:
. ogólna wiedza przyrodnicza, w tym ornitologiczna,
. biegła znajomość obsługi komputera pakiet MS Office, Access, ArcGIS,
. umiejętność stosowania prawa w praktyce,
. umiejętność analitycznego myślenia, komunikatywność,
. umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizowania pracy innym,
. odporność na stres,
. umiejętność zarządzania projektami.,
. dobra organizacja pracy,
. kreatywność,
. znajomość innych, poza angielskim, języków obcych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
. kopia ważnego dowodu osobistego,
. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, praktykę zawodową,
. świadectwa lub inne dowody dokumentujące znajomość języka angielskiego,
. oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie
. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
. życiorys i list motywacyjny.

Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
. obowiązuje formularz aplikacyjny GIOŚ dostępny na stronie www.gios.gov.pl
. kopie świadectw pracy.

Dokumenty należy przesyłać do dnia 11 października 2008 r.
na adres:
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
z dopiskiem: DM/WK/32/08
Inne informacje:
Z wybranym kandydatem zostanie podpisana umowa na czas określony. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy rekrutacyjnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.(0-22) 579-22-21.

Praca w Ostrołęce dla behapowca (bez tytułu technika bhp)!

Komenda Miejska Policji w Ostrołęce
Komendant Miejski Policji
poszukuje kandydatów na stanowisko:
starszego inspektora

w Zespole Inspekcji, Kadr i Szkolenia
Liczba lub wymiar etatu: 1
Główne obowiązki:
- przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp,
- prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
- prowadzenie postępowań powypadkowych,
- prowadzenie szkoleń wstępnych dla funkcjonariuszy i pracowników, w tym wstępnych ogólnych dla całego stanu osobowego i stanowiskowych dla kadry kierowniczej, osób na stanowiskach samodzielnych,
- nadzór nad prawidłowym rozmieszczeniem sprzętu gaśniczego, instrukcji przeciwpożarowej, znaków i tablic związanych z ochroną przeciwpożarową,
- współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, szczególnie w organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników.
Wykształcenie:
średnie techniczne
Wymagania konieczne:
- umiejętność obsługi komputera w systemie Unix, Word, Windows,
- co najmniej 2 letni staż pracy na podobnym stanowisku w policji,
- ukończony kurs pedagogiczny,
- ukończone szkolenie podstawowe do wykonywania czynności referenta ochrony ppoż.,
- ukończone szkolenie podstawowe i okresowe dla służb bhp.
Wymagania pożądane:
- poświadczenie bezpieczeństwa osobowego dostępu do informacji niejawnych,
- prawo jazdy kategorii B,
- komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
- uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn),
- zamieszkanie w Ostrołęce.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys i list motywacyjny.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
- kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia.
Dokumenty należy składać w terminie do: 29-06-2006
pod adresem:
Komenda Miejska Policji
Zespół Inspekcji, Kadr i Szkolenia
ul. Kościuszki 32B
07-410 Ostrołęka
Inne informacje:
Oferty niekompletne i niespełniające wymagań oraz przysłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.
Dodatkowe informacje: (0-29) 760-14-95.

Czyli jakie wymagania musi spełnić kandydat:
- mieszkać w Ostrołęce;
- mieć ukończone szkolenie podstawowe i okresowe dla służb bhp;
- mieć co najmniej 2 letni staż pracy na podobnym stanowisku w policji
- ukończony kurs pedagogiczny;
- ukończone szkolenie podstawowe do wykonywania czynności referenta ochrony ppoż
Ze świecą szukać kandydatów spełniających wszystkie te wymagania. Jestem pewien, że "tylko jeden taki jest".
Najtrudniejszym warunkiem do spełnienia będzie to szkolenie podstawowe dla służb bhp.

praca

Co to jest bliżej? Bliżej czego? ale proszę
Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku
Naczelnik
poszukuje kandydatów na stanowisko:
inspektora
ds. bhp, ppoż. i oc

Liczba lub wymiar etatu: 1/2
Główne obowiązki:
- prowadzenie spraw z zakresu bhp,
- prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną,
- kontrola warunków pracy i przestrzegania przepisów bhp i ppoż.,
- prowadzenie instruktaży i szkoleń w zakresie bhp i ppoż.,
- prowadzenie spraw związanych z wypadkami i chorobami zawodowymi,
- prowadzenie rejestrów i dokumentacji dotyczącej bhp i ppoż.,
- nadzór nad wyposażeniem i stanem technicznym sprzętu ppoż.,
- prowadzenie spraw związanych z badaniami lekarskimi pracowników.
Wykształcenie:
średnie lub wyższe
Wymagania konieczne:
- udokumentowane, niezbędne uprawnienia z zakresu bhp i ppoż.,
- staż pracy na podobnym stanowisku,
- umiejętność obsługi komputera.
Wymagania pożądane:
- wysoka kultura osobista,
- zdolność analitycznego myślenia,
- sumienność, dokładność, samodzielność,
- komunikatywność.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys i list motywacyjny.
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
- kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających kwalifikacje.
Dokumenty należy składać w terminie do: 12-08-2005
pod adresem:
Pierwszy Urząd Skarbowy
ul. Rzeźnicka 54/56
80-822 Gdańsk
lub składać w sali obsługi – informacja ogólna
Inne informacje:
Zatrudnienie na czas określony.
Oferty otrzymane po terminie (liczy się data wpływu) nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje: (0-58) 321-24-01.

Trzeci Urząd Skarbowy w Szczecinie
Naczelnik
poszukuje kandydatów na stanowisko:
inspektora
ds. bhp i ppoż.
w Dziale Ogólnym
Liczba lub wymiar etatu: 1/4
Główne obowiązki:
- prowadzenie całości spraw bhp i ppoż.,
- sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
- sporządzanie okresowych sprawozdań w tym zakresie.
Wykształcenie:
wyższe
Wymagania konieczne:
- biegła znajomość przepisów dotyczących bhp i ppoż.,
- ukończony kurs pedagogiczny uprawniający do prowadzenia szkoleń w zakresie bhp i ppoż.,
- umiejętność biegłej obsługi komputera.
Wymagania pożądane:
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
- rzetelność, staranność, dokładność,
- odporność na stres, dyspozycyjność, komunikatywność.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys i list motywacyjny.
Dokumenty należy składać w terminie do: 10-08-2005
pod adresem:
Trzeci Urząd Skarbowy
ul. Rydla 65
70-783 Szczecin
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje: (0-91) 810-34-46.

URZĄD MIASTA i GMINY LESKO OGŁASZA NABÓR na DYREKTORA BDK

URZĄD MIASTA i GMINY LESKO
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
nazwa stanowiska pracy – DYREKTOR BDK
1. Wymagania niezbędne:
- posiadanie obywatelstwa polskiego, korzystanie z pełni praw publicznych
- wykształcenie wyższe
- co najmniej 10-letni staż pracy
- doświadczenie w zakresie sporządzania wniosków i zarządzania projektami
- dobry stan zdrowia – zaświadczenie lekarskie
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
- niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem
środkami publicznymi
2. Wymagania dodatkowe:
- posiadanie kursu z zakresu zarządzania
- umiejętność skutecznego komunikowania się
- umiejętność podejmowania decyzji
- posiadanie prawa jazdy
3. Wymagane dokumenty:
- uzasadnienie przystąpienia do konkursu z koncepcją funkcjonowania BDK
w Lesku
- życiorys z przebiegiem pracy zawodowej
- potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopię dyplomu ukończenia studiów
wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu
pracy
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
- inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji
- oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione
umyślnie
- oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji
związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w art.
31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 Nr 14, poz. 114
z późn. zm.)
- aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność wykonywania
pracy na stanowisku Dyrektora BDK
- oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w celach konkursu
na stanowisko dyrektora
4. Zakres obowiązków zgodny ze Statutem, zarządzanie i kierowanie BDK.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie
UMiG Lesko lub pocztą z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko –
Dyrektor BDK do dnia 8 czerwca 2007 r. godz. 10:00.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej /www.lesko.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie.
List motywacyjny winien być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1990 o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.
Dokumenty zawarte w nadesłanych ofertach nie będą zwracane.

Informacja ze strony Urzędu www.lesko.pl Biuletyn Informacji Publicznej

Sterty Skarg i Wniosków na Biurku MON - potrzebna pomoc

Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie
Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:
starszego specjalisty
w Oddziale Postępowania Administracyjnego Departamentu Kadr
Liczba lub wymiar etatu: 1
Główne obowiązki:
- przygotowywanie projektów odpowiedzi w sprawach dotyczących skarg i wniosków kombatantów, osób represjonowanych oraz byłych żołnierzy zawodowych, a także żołnierzy, którzy nie podlegają powszechnemu obowiązkowi obrony,
- przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski osób cywilnych, jednostek organizacyjnych resortu, urzędów administracji publiczne oraz organizacji i stowarzyszeń pożytku publicznego i społecznych (nie rozstrzyganych decyzjami administracyjnymi) w sprawach z zakresu przebiegu służby wojskowej,
- kompletowanie dokumentacji do sporządzania odpowiedzi na skargi, wnioski i zażalenia,
- przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w I i II instancji wydawanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz dyrektora Departamentu Kadr w sprawach dotyczących stopni wojskowych i odznaczeń resortowych byłych żołnierzy zawodowych oraz kadry rezerwy i nie podlegającej obowiązkowi służby wojskowej,
- przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w sprawach wznowienia postępowania, uchylenia, zmiany oraz stwierdzenia nieważności decyzji, o których mowa w pkt. 4,
- przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi byłych żołnierzy zawodowych i żołnierzy rezerwy kierowane do sądów administracyjnych na decyzje i postanowienia wydawane przez Ministra Obrony Narodowej,
- przygotowywanie projektów odpowiedzi na wystąpienia posłów, senatorów, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz naczelnych i centralnych organów administracji publicznej.
Wykształcenie:
wyższe preferowane prawo
Wymagania konieczne:
- znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
- znajomość przepisów dotyczących powszechnego obowiązku obrony oraz służy wojskowej żołnierzy zawodowych,
- umiejętność obsługi komputera (MS Word),
- umiejętność jasnego i precyzyjnego formułowania wypowiedzi na piśmie,
- samodzielność w zakresie opracowywania analiz, opinii i wniosków,
- komunikatywność,
- zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, umożliwiającego dostęp do informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę państwową, oznaczonych klauzulą „poufne”.
Wymagania pożądane:
- doświadczenie w pracy w administracji publicznej.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys i list motywacyjny,
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
- pisemna zgoda kandydata na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, mającego na celu uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową (klauzula „poufne”) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.) lub kopia posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa.
Dokumenty należy składać w terminie do: 12-03-2007
pod adresem:
Ministerstwo Obrony Narodowej
Departament Administracyjny
Oddział Kadr i Szkolenia Pracowników
al. Niepodległości 218
00-909 Warszawa
lub składać w Biurze Przepustek
Inne informacje:
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).
Zachęcamy do składania ofert za pomocą kwestionariusza rekrutacyjnego, dostępnego na stronie internetowej www.mon.gov.pl w zakładce zasady naboru kandydatów do pracy w MON oraz
w siedzibie Departamentu Administracyjnego MON.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (022) 684 00 42, 684 00 88.